What would you like to search for?

Our News

Мэдлэг, чадвар олгосон сургалт боллоо

Сургалт “Хууль бусаар ан агнах, ой, байгалийн ургамал бэлтгэх, худалдаалах гэмт хэрэг, зөрчлийг мөрдөн шалгах, шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдвээр явагдсан бөгөөд аймгуудын прокурор, цагдаа, хил, гааль болон байгаль орчны байгууллагуудын 120 гаруй албан хаагчид оролцов. Сургалтыг ойлгомжтой, сонирхолтой болгох үүднээс сургагч багш нар тухайн сэдвийн хичээлүүдээ бодит хэрэг, зөрчлийн жишээ, баримт, богино хэмжээний бичлэгээр баяжуулж тайлбарласан нь оролцогчдын сонирхлыг татлаа.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар нь төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, боловсон хүчний мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх,  байгаль хамгаалалтай холбоотой хамтарсан сургалт хийх зэрэг ажлыг дэмжин ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах  зөвлөл, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгуудын ИТХ, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлүүд, Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль зэрэг байгууллагуудтай хамтран 2023 оны 4 дүгээр сарын 22-ноос 5 дугаар сарын 2-нд сургалт зохион байгууллаа.
Сургалт “Хууль бусаар ан агнах, ой, байгалийн ургамал бэлтгэх, худалдаалах гэмт хэрэг, зөрчлийг мөрдөн шалгах, шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдвээр явагдсан бөгөөд аймгуудын прокурор, цагдаа, хил, гааль болон байгаль орчны байгууллагуудын 120 гаруй албан хаагчид оролцов. Сургалтыг ойлгомжтой, сонирхолтой болгох үүднээс сургагч багш нар  тухайн сэдвийн хичээлүүдээ бодит хэрэг, зөрчлийн жишээ, баримт, богино хэмжээний бичлэгээр  баяжуулж тайлбарласан нь оролцогчдын сонирхлыг татлаа. Ялангуяа сайн туршлага, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн бодит хэргийн жишээ, баримт дээр тулгуурлан тайлбарлаж, багаар ажиллуулж, харилцан ярилцах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зэрэг хэлбэрээр сургалтыг зохион байгуулсан нь үр дүнтэй болов. Тиймдээ ч шинэ мэдлэг мэдээлэл өгсөн, хүн бүр гарын авлагатай ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн, хүртээмжтэй бөгөөд тодорхой мэдлэг, чадвар олгосон, бидний одоогийн эрхэлсэн ажилд маш чухал нэмэртэй сургалт боллоо хэмээн оролцогчид ярьж байсан юм.
Түүнчлэн цаашид энэ чиглэлийн сургалтыг тодорхой давтамжтай зохион байгуулах, нэн ховор, ховордож буй амьтан, ургамал, тэдгээрийн эд эрхтэн, бүтээгдэхүүнийг таньж, тодорхойлох чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт авах нэн шаардлагатай байгаагаа илэрхийлж байлаа.
© ДБХС
logo

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу