What would you like to search for?

Дүрэм, журам

 • Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
  1.pdf
 • Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах ёсзүйн журам
 • “ДОРНОД МОНГОЛЫН ХУУРАЙ ХЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ ЛАНДШАФТ,БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ХАМГААЛАЛ” ТӨСӨЛ-  Өргөдөл гомдол барагдуулах механизм.pdf
 • БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗЫН БАЙДАЛ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДАМЖ. pdf
 • ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ БАРАГДУУЛАХ МЕХАНИЗМЫН УДИРДАМЖ. pdf
 • УУГУУЛ ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДАМЖ. pdf
 • ХОРТОН ШАВЬЖТАЙ ТЭМЦЭХ УДИРДАМЖ. pdf
 • НЭВТРЭХ ХЯЗГААРЛАЛТЫН ТАЛААРХ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДАМЖ. pdf
 • ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХАРЬЦАХ УДИРДАМЖ .pdf
 • СОЁЛЫН ӨВИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДАМЖ. pdf
 • ОЛОН НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ УДИРДАМЖ. pdf
 • АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДАМЖИЙН ҮЙЛ ЯВЦ.pdf