Бидний үйл ажиллагаа | WWF

Бидний үйл ажиллагааБайгаль хамгааллын хөтөлбөр (2017-2021)

Энэ  хөтөлбөрийг 2017 оноос 2021 оны хооронд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Хөтөлбөрийн зорилго:

  • Алтай-Соёны эко бүс нутгийн ховор амьтдыг хамгаалах
  • Алтай-Соёны эко бүс нутгийн цэнгэг усны экосистем, бэлчээрийг хамгаалан тогтвортойгоор ашиглах
  • Монгол Дагуурын экосистемийн иж бүрдлийг хамгаалахад чиглэж байна.

Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараахь чиглэлүүдээр байгаль хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байна.

  • Ховор амьтан хамгаалал
  • Усны экосистем хамгаалал
  • Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент
  • Бэлчээрийн менежмент, хөдөөгийн хөгжил
  • Байгаль орчны боловсрол
  • Хууль эрх зүй