What would you like to search for?

Our News

ТӨСЛИЙН ЭЦСИЙН ШАТНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ БАЙГУУЛЛАГА СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас хэрэгжүүлж буй “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийн зорилтот бүс нутаг болох Говь-Алтай аймгийн Хасагт Хайрхан, Дарвийн нуруу, Баян-Өлгий аймгийн Сайр уул, Хатуугийн нуруу, Увс аймгийн Хархираа-Түргэн, Цагаан Шувуутын нурууг хамарсан 11 сумын малчин өрхийн нийгэм-эдийн засгийн түвшнийг тодорхойлох, мөн нутгийн иргэдийн ирвэс болон түүний идэш бологч амьтдын хамгаалал, тэдгээртэй хэрхэн зохицон амьдрах талаарх мэдлэг хандлага дадлыг өмнөх судалгааны арга зүйгээр хийж, үр дүнг харьцуулан дүгнэж, тус төслийн хэрэгжилт, үр дүнг тодорхойлсон нэгдсэн тайлан бэлтгэж, хүлээлгэн өгөхөд энэхүү ажлын зорилго оршино.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас Алтай Соёны бүсэд цоохор ирвэс, түүний идэш бологч амьтдын популяцийн тогтвортой байдлыг хангаж, баталгаажуулах зорилгоор “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийг 2018-2025 оны хооронд Говь-Алтай аймгийн Хасагт хайрхан, Дарвийн нуруу, Баян-Өлгий аймгийн Сайр уул, Хатуугийн нуруу, Увс аймгийн Хархираа-Түргэн, Цагаан Шувуутын нуруу орчим буюу 3 аймгийн 11 суманд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ төсөл нь сүүлийн шатандаа орсон байна. Тус төслийн хүрээнд цоохор ирвэс, түүний идэш бологч амьтдын хамгааллыг баталгаажуулахад 1) орон нутгийн иргэд, малчдын амьжиргааг дээшлүүлж, орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн малын гаралтай түүхий эдийн өртгийг нэмэгдүүлэх технологи, арга зүйн зөвлөгөө өгч, улмаар малын ашиг шимийг бүрэн ашиглах замаар тогтвортой амьжиргааг дэмжих, экологид ээлтэй мал аж ахуйг хөгжүүлэх, иргэдийн оролцоотой байгаль хамгааллын ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх,  2) хүүхэд багачуудад цоохор ирвэс, түүний идэш болдог амьтад, тэдний амьдрах орчин, онцлогийг ойлгуулах бүтээлүүдийг насны онцлог, сонирхолд нийцүүлэн гаргаж, 3) хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжих, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар зэрлэг амьтны хууль бус агнуур, худалдаанаас урьдчилан сэргийлэх, мөн олон нийтийг соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагаануудыг талуудтай хамтран зохион байгуулж байсан. Түүнчлэн уг төслийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг хянах зорилгоор 2019 онд зорилтот нутгийн малчин өрхийн нийгэм-эдийн засгийн судалгаа, 2018, 2022 онуудад нутгийн иргэдийн мэдлэг, хандлага, дадлын судалгаануудыг зохион байгуулж тухайн үеийн түвшнийг тодорхойлон гаргасан. Энэ удаа “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийн үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнг үнэлэхийн тулд дээр дурдсан суурь болон дунд шатны судалгаатай адил арга зүйгээр давтан судалгаа хийж, харьцуулахуйц өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулан боловсруулж, дүгнэлт хийхээр төлөвлөж байна.
Ажлын зорилго: Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас хэрэгжүүлж буй “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийн зорилтот бүс нутаг болох Говь-Алтай аймгийн Хасагт Хайрхан, Дарвийн нуруу, Баян-Өлгий аймгийн Сайр уул, Хатуугийн нуруу, Увс аймгийн Хархираа-Түргэн, Цагаан Шувуутын нурууг хамарсан 11 сумын малчин өрхийн нийгэм-эдийн засгийн түвшнийг тодорхойлох, мөн нутгийн иргэдийн ирвэс болон түүний идэш бологч амьтдын хамгаалал, тэдгээртэй хэрхэн зохицон амьдрах талаарх мэдлэг хандлага дадлыг өмнөх судалгааны арга зүйгээр хийж, үр дүнг харьцуулан дүгнэж, тус төслийн хэрэгжилт, үр дүнг тодорхойлсон нэгдсэн тайлан бэлтгэж, хүлээлгэн өгөхөд энэхүү ажлын зорилго оршино.
Төслийн эцсийн шатны үнэлгээг дараах зорилтуудын хүрээнд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
-Төслийн зорилтот бүс нутаг дахь малчин өрхүүдийн малын гаралтай орлогыг нэмэгдүүлэх, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд нэмүү өртөг шингээх замаар өрхийн нийгэм-эдийн засагт гарсан ахиц дэвшил, өөрчлөлтийг тодорхойлох
-Төслийн зорилтот бүс нутагт хэрэгжүүлсэн зэрлэг амьтад ээлтэй бэлчээрийн менежмент, даац болон зохистой ашиглалтын талаарх малчдын мэдлэг хандлага, дадлыг үнэлж, дүгнэх
-Төслийн зорилтот бүс нутгийн иргэдийн ирвэс болон түүний идэш тэжээл бологч амьтдын хамгааллын талаарх мэдлэг, хандлага, дадлын өөрчлөлтийг тус төслийн зорилго, зорилт, суурь болон дунд шатны судалгааны үр дүнтэй харьцуулж, үнэлэх.
Үнэлгээг зохион байгуулах төслийн зорилтот орон нутаг
Увс аймгийн Сагил, Түргэн, Бөхмөрөн, Тариалан, Ховд сум
Баян-Өлгий аймгийн Бугат, Толбо сум
Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул, Жаргалан, Дарви, Шарга сум 
Ажил гүйцэтгэх хугацаа: Гэрээ батлагдсанаас хойш 3 сарын хугацаанд гүйцэтгэх.
Тавигдах шаардлага: Олон улсын байгууллагын төслийн үнэлгээ хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан ажлын туршлагатай, үнэлгээний тайланг англи, монгол хэлээр бичих чадамж бүхий гишүүдтэй байх.
Санал ирүүлэх: Сонирхсон байгууллага мэдээллүүдийг 2024 оны 6-р сарын 23-ны өдрийн 17 цагаас өмнө info@wwf.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. Үүнд:
-Зөвлөхийн сонирхол илэрхийлсэн хүсэлт, үнэлгээ хийх багийн гишүүдийн товч намтар (CV) болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар
-Зөвлөхийн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын товч танилцуулга
-Ажил гүйцэтгэх календарчилсан төлөвлөгөө
-Дэлгэрэнгүй задаргаа бүхий үнийн санал 
© ДБХС
Энэ удаа “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийн үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнг үнэлэхийн тулд дээр дурдсан суурь болон дунд шатны судалгаатай адил арга зүйгээр давтан судалгаа хийж, харьцуулахуйц өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулан боловсруулж, дүгнэлт хийхээр төлөвлөж байна.

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу