What would you like to search for?

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САН (WWF)-ГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ХѲТѲЛБѲРИЙН ГАЗРЫН YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2020-2021 он

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын 2020- 2021 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайланг та бүхний өмнө дэлгэн танилцуулж байгаадаа манай хамт олон баяртай байна.

Манай байгууллагын 2025 он дуустал хэрэгжүүлэх байгаль хамгаалах стратеги төлөвлөгөөний гол амин сүнс нь хүн төвтэй байгаль хамгааллын зарчим бөгөөд бид Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас дэлхийн хэмжээнд зайлшгүй хамгаалах шаардлагатай хэмээн тодорхойлсон 35 бүс нутгийн хоёр нь болох Алтай-Соёны экобүс болон Амар мөрний сав газарт олон улсын сайн туршлага, шинэлэг арга зарчмыг илүү нээлттэй байдлаар нэвтрүүлснээр байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны үр шимийг хүн бүр хүртэх боломж илүү өргөн дэлгэр болно гэсэн дүүрэн итгэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. 

Дэлгэрэнгүй үзэх

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САН (WWF)-ГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ХѲТѲЛБѲРИЙН ГАЗРЫН YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2020-2021 он

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу