What would you like to search for?

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөлтийн арга зүй

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үр дүнтэй менежментийг хэрэгжүүлэх олон арга зам бий. Түүний нэг нь менежментэд ашиглаж буй арга аргачлалыг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлэх явдал юм. БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газраас энэ талаар анхааран менежментийн төлөвлөлтийн арга зүйг шинэчлэн гаргаж байна.

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль хамгааллын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний сайн сайхны төлөөх зорилт, менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах механизм зэрэг шинэлэг санаачилгыг тусгах зөвлөмж, зааврыг оруулж өгсөн. Үр дүнд суурилсан, дасан зохицох менежментийн зарчимд нийцсэн, талуудын оролцоонд тулгуурласан энэхүү менежментийн төлөвлөлтийн арга зүй нь Монгол улсын ТХГН-уудын менежментийн үр нөлөөг сайжруулах хөгжлийн хөтөч болох юм.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөлтийн арга зүй

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу