What would you like to search for?

Бөхөнгийн мэдээ

Бөхөн хамгаалах холбооноос эрхлэн гаргадаг, бөхөнгийн экологи болон хамгааллын талаар мэдээлэл солилцох зургаан хэл дээр гардаг хэвлэл.

Казахстан, Монгол, ОХУ болон Узбекистан улсын засгийн газрууд 2021 оны 9-р сард Зэрлэг амьтдын нүүдэлдэг зүйлүүдийг хамгаалах (CMS) НҮБ-ийн конвенцийн уриан дор бэлтгэгдсэн зөвшилцлийг биелүүлэх хүрээнд бөхөн хамгаалах хамтын үйл ажиллагааны тухай хэлэлцлээ. Ирэх таван жилд бөхөн хамгаалах (2021–2025) дунд хугацааны олон улсын ажлын хөтөлбөрөөр түүний тархан буй бүх нутагт энэ зүйлийн хамгаалал ба тогтвортой ашиглах чиглэлийн арга хэмжээг нэвтрүүлэх шинэ боломжуудыг бий болгож байна. 

Дэлгэрэнгүй үзэх

Бөхөнгийн мэдээ

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу