| WWF rel=
Сургалт
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургалт болов

“Цоохор ирвэсэнд ээлтэй нутаг” төслийн “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” дэд төслийн хүрээнд Ховд аймгийн Манхан, Зэрэг, Дарви, Чандмань сумдад 2010 оны 10 сарын 24- 30-нд сургалт зохион явууллаа. Сургалтыг ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын боловсрол хариуцсан ажилтан Г.Сэлэнгэ, МУИС-ийн Мэргэжлийн Дидактикийн Сургалт Судалгааны Төвийн арга зүйч Б.Батцэцэг нар удирдан явууллаа.
Энэ удаагийн сургалтад багш, сургалтын менежер, зэрэг нийт 170 гаруй хүн оролцлоо.Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйг багш нараас авсан асуулга судалгааны үр дүн болон гурав дахь жилд төслийн хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажиллагааны зорилттой уялдуулан боловсруулсан аж.Сургалтыг дээрх дөрвөн суманд нэг ижил хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгууллаа.
Сургууль бүрт зохион байгуулсан хоёр хичээлд тухайн сургуулийн багш нар хуваагдан суусан бөгөөд хичээлийн дараа багш нарыг хамруулан хичээлийн талаархи хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ярилцан бие биедээ зөвлөгөө өгсөн нь үр дүнтэй байлаа. Багш нарын хичээлд сууж ажиглалт хийхэд цуврал сургалтуудын хүрээнд зөвлөсөн суралцагчдын хөгжлийг дэмжсэн арга зүйг залуу багш нарын хувьд илүү бодитойгоор хэрэгжүүлж байна.Харин олон жил багшилсан буюу ахмад багш нарын хувьд орон нутгийн хөгжлийн асуудлыг интеграци байдлаар нь системчлэн оруулж ирж байгаа нь илүү үр дүнтэй байв. Гэхдээ орон нутгийн асуудлыг хөндөж авч үзэж байна гээд тухайн хичээлийн стандартад тусгагдсан үндсэн агуулгатай холбох үйл ажиллагааг орхигдуулах тал ажиглагдаж байсан учраас энэ талаар багш нарт тодорхой зөвлөгөө өглөө.


“Óñ ÷àíäìàíü ýðäýíý” сургалт болов

Ховд, Буянт голын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг бий болгох төслийн үндсэн зорилтуудын нэг нь ард иргэд, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, усны нөөцийн нэгдсэн менежмент гэж юу болох, түүнд олон нийтийн оролцоо ямар байх талаар мэдлэгжүүлэх явдал юм. Энэ зорилгын хүрээнд ЕБС-ийн багш нарын мэдлэг чадварыг бататгахын хажуугаар сурагчдад усны талаар цогц мэдлэг олгож, дадал чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор дээрх голуудын ай савд оршдог сумдын багш нарт зориулсан “Ус чандмань эрдэнэ” сургалтын хөтөлбөр боловсруулан гаргасан билээ. Сургалтыг 2010 оны 10 сарын 25-26-нд Ховд аймгийн төвд,10 сарын 28-29-нд Баян-Өлгий аймгийн төвд зохион байгууллаа.Õîâä àéìàãò áîëñîí ñóðãàëòàä тус àéìãèéí Áóÿíò, Õîâä, Ìÿíãàä, Äóóò, Ýðäýíýá¿ðýí, Æàðãàëàíò, Óâñ àéìãèéí ªìíºãîâü, Õîâä ñóìаас, Áàÿí-ªëãèé àéìàãò õèéñýí ñóðãàëòàä Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí Ñàãñàé, Öýíãýë, Íîãîîííóóð, Äýë¿¿í, Àëòàíöºãö, Áóãàò, ªëãèé, Óâñ àéìãèéí Áºõìºðºí ñóìûí íèéò 66 багш îðîëöов.Сургалтыг Е.Батчулуун, Г.Юмчмаа, Л.Алтанцэцэг нар удирдан явууллаа.

Ñóðãàëò äîîðõ ñýäâýýð ÿâàãäëàà. ¯¿íä:
• “Óñ áà òîãòâîðòîé õºãæèë”
• “Ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí çîðèëãî, àãóóëãà: õºíäëºí áà áîñîî õîëáîîñ”
• “Àãóóëãûã áîëîâñðîëûí òºâøèíä òóñãàõ íü”
• “Óñ ÷àíäìàíü ýðäýíý”
• “Óñíû õýðýãëýý, Äàì çàðöóóëàãäàõ óñ”
• “Ãîëûí ñàâ ãàçàð”
• “Ýêñêóðñ õè÷ýýë”

Е.Áàò÷óëóóí áàãø “Óñ ÷àíäìàíü ýðäýíý” ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã ñóðãóóëèéí ìýäëèéí öàã áîëîõ Èðãýíèé áîëîâñðîë, тºñºëò àæèë õè÷ýýëýýð îðîõ áîëîìæòîé òàëààð нарийвчлан õîëáîæ çààëàà. Ã.Þì÷ìàà áàãø бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд ñóðãàëò ÿâóóëàõàä õ¿¿õäèéí íàñ, ñýòãýõ¿éí îíöëîãèéã õàðãàëçàí ¿çýõ, õè÷ýýëèéí àãóóëãà, çîðèëãûã òîäîðõîéëîõ, ìýäëýã, ÷àäâàð îëãîõäîî àíõààðàõ äèäàêòèê, çààõ àðãà, àðãàç¿éí òàëààñ íü ò¿ëõ¿¿ çààñàí юм. Мөн сургалт явуулахдаа ашиглаж болох асуудал дэвшүүлэх олон сонирхолтой аргуудыг заасан нь оролцогчдын талархлыг хүлээсэн юм.

Биологийн болон эко клубын багш нарын хойд бүсийн сургалт боллоо

Байгаль хамгаалал-биологи, экологийн хичээлийн сургалтыг байгальд явуулах, аялал хийх,дэлхийн өв-Увс нуурын ай сав газар нутгийн ан амьтан, байгалийн өвөрмөц тогтцыг сурталчлах зорилгоор Увс аймгийн Улаангом, Сагил, Түргэн, Давст сумын сургуулиудын биологийн болон экоклубын багш нарыг хамруулсан сургалтыг ДБХС(WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, аймгийн Боловсрол соёлын газар хамтран 2010 оны 9-р сарын 23-25-нд Давст суманд зохион байгуулав. Сургалтад Давст сумын сургуулийн захирал, хичээлийн эрхлэгч болон 14 багш, нийт 25 багш, бага, дунд ангийн 260 сурагч оролцов.Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд байгаль орчин болон биологи танин мэдэхүйн сэдвээр Давст сумын 8-р ангийн сурагчдын дунд “АХА” тэмцээн,9-р ангийн сурагчдад “Алтан хонх” тэмцээн зохион явууллаа.Мөн 1-5 дугаар ангийн сурагчид байгалийн үзэгдлийн талаар багш нарын жүжигчилсэн тоглолт, байгалийн үзэгдлийн талаар болзошгүй аюул тулгарсан үед хүүхэд, сурагчид эцэг, эхчүүд ямар арга хэмжээ авах талаар видео хичээл заалаа.Түүнчлэн “70 оноос ирсэн захидал”-ыг танилцуулж ярилцлага хийлээ.Мөн сурагчдаар байгалийн бүтээл ашиглаж бүтээл хийлгэх, тасалгааны цэцэг тарих арга, байгалийн үзэгдлийн талаар танхимын бус сургалт хийхийг заасан юм. Мөн Улаангом сумын сургуулиудын багш нар Түргэн, Сагил сумын эко клубын анги танхимын ажилтай танилцаж, туршлага, санал солилцсон уулзалт хийлээ.