Бидний анхаарлаа хандуулж буй экобүс нутгууд | WWF

Бидний анхаарлаа хандуулж буй экобүс нутгууд rel=
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас тодорхойлсон дэлхийн 35 экобүс нутгийн 2 нь болох Алтай-Соён, Монгол Дагуурын хээрийн экобүс нутгууд
© WWF Mongolia

WWF-ийн Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй зорилго нь тус сангаас тодорхойлсон дэлхийн 35 экобүс нутгийн 2 нь болох Алтай-Соён, Монгол Дагуурын хээрийн экобүс нутгийн биологийн олон янз байдал, төрөл зүйл болон усны экосистем, нөөц баялагийг  зохистой ашиглан хамгаалахад чиглэж байна.

Үүний тулд дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

  • Ховор амьтан хамгаалал
  • Усны экосистем хамгаалал
  • Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент
  • Бэлчээрийн менежмент, хөдөөгийн хөгжил
  • Байгаль орчны боловсрол
  • Хууль эрх зүй