2012 онд хэвлэгдсэн ном, тайлан | WWF

2012 онд хэвлэгдсэн ном, тайланОнон Балжийн байгалийн цогцолборт газрын менежментийн төлөвлөгөө 2011-2015 он

ASSESSMENTS OF CLIMATE CHANGE AND ANTHROPOGENIC IMPACTS INTO HYDROLOGICAL SYSTEMS OF ONON, KHERLEN AND KHALKH RIVER BASINS, MONGOLIA

Summary of the Management plan of Onon Balj national park 2011-2015

Иргэдийн оролцоотойгоор хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газарт шинэчилсэн зохион байгуулалт хийх ажлын гарын авлага

Ой модоор аялцгаая

ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

(ЕБС-ийн IV ба VIII ангийн түвшинд “Эко аялал жуулчлал” сэдвийн жишээн дээр)

ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

(“Бэлчээр” сэдвийн жишээн дээр)

Мод дагаж ус,ус дагаж амьдрал

 
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Мод дагаж ус,ус дагаж амьдрал
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Мод дагаж ус,ус дагаж амьдрал
Эндээс татаж авна уу.      uur_amisgal_book_last.pdf