2011 онд хэвлэгдсэн ном, тайлан | WWF

2011 онд хэвлэгдсэн ном, тайланОнон голын сав газрын усны нөөц, байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн төлөв байдал, хэтийн хандлага

ОНОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ

EXECUTIVE SUMMARY OF ENVIRONMENT, SOCIO-ECONOMIC BASELINE STUDIES CONDUCTED IN ONON RIVER BASIN

ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

/ЕБС-ийн наймдугаар ангийн түвшинд “Ой” сэдвийн хүрээнд монгол хэл, газар зүй, иргэншил, биологийн хичээлийн жишээн дээр/

УУЛЫН ХЭЭРИЙН ГАЙХАМШИГ

Management plan of special protected areas of Uvs Lake Basin

ОНОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Онон балжийн байгалийн цогцолборт газар

Onon Balj National Park

Ногоочдын өврийн дэвтэр

Хар нуур-ховд голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө

ХАР НУУР-ХОВД ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТОВЧ

Integrated water resource management plan for Khar-Lake Khovd river basin

Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалал, судалгаа, мониторинг: "ӨНӨӨ БА ИРЭЭДҮЙ"

ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

/ЕБС-ийн IV ба VIII ангийн түвшинд “Тул загас” сэдвийн жишээн дээр/