What would you like to search for?

Мэдээ, мэдээлэл

© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Монгол бөхөнгийн тархац нутгийн зарим хэсгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авлаа
Монгол бөхөнгийн тархац нутгийн зарим хэсгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авлаа

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд талуудтай хамтран үндэслэлийг нь боловсруулах, сургалт, ...

12 Oct 2021
Зэрлэг цаа буга автомат камерт бичигджээ
Зэрлэг цаа буга автомат камерт бичигджээ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Улаан Тайгын улсын тусгай хамгаалалттай газрын Хамгаалалтын захиргаатай ...

01 Oct 2021
Зэрлэг амьтдад зориулж биотехникийн арга хэмжээ авлаа
Зэрлэг амьтдад зориулж биотехникийн арга хэмжээ авлаа

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд нутгийн иргэдтэй хамтран 2021 оны 7 дугаар сард Сайр ууланд ...

30 Sep 2021