WWF Монголд | WWF

WWF Монголд rel=
Аргаль хонь
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар анх 1992 онд байгуулагдсан түүхтэй. Тус  хөтөлбөрийн  газар  Монголд  үйл  ажиллагаа  явуулж  буй байгаль хамгаалах байгууллагуудаас нэр хүнд, цар хүрээгээрээ томоохонд тооцогддог. Нутгийн баруун хэсэгт Алтай-Соёны экобүс нутаг, зүүн  бүсэд Амар мөрний  экобүс  нутагт байгаль хамгааллын үйл ажиллагаа явуулдаг.  

Анх хоёр ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол эдүгээ өргөжиж 30 гаруй  мэргэжилтнээс бүрдсэн  чадварлаг  баг  Улаанбаатар  хот  дахь  төв  оффис болон Ховд аймгийн төв, Хэнтий аймгийн Дадал суманд тус бүр салбартайгаар үйл ажиллагаа явуулж Монгол орныхоо байгаль, зэрлэг амьтны хамгаалалд хувь нэмрээ оруулж байна.   

АЛСЫН ХАРАА
Монгол орон зэрлэг амьтан, ургамлын өлгий нутаг байж, хүн ард нь байгальтайгаа шүтэлцэн үеийн үед сэтгэл хангалуун амьдрах ирээдүйг бүтээхэд оршино.   
    
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН ЗОРИЛГО 
Хөтөлбөрийн  газрын  үйл  ажиллагааны  хамрах хүрээ нь Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)- гийн   Дэлхийн   хэмжээнд хэрэгжүүлэх  зорилтуудтай   нягт уялдсан   байдаг. Бидний анхаарал   хандуулж байгаа газар нутаг бол баруун дөрвөн  аймгийг  хамарсан  Алтай-Соёны  уулархаг  нутаг  болон  зүүн гурван  аймгийг  хамарсан  Амар  мөрний  экобүс  нутаг  юм.  Эдгээр газрыг зайлшгүй хамгаалах  шаардлагатай  тэргүүн  зэргийн  газар нутаг  хэмээн Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас тодорхойлсон  билээ. Тус хөтөлбөрийн газар  байгуулагдсан  цагаасаа  хойш  25 жилийн  хугацаанд  нийт  дөрвөн  удаа,  тус  бүр  таван  жилийн хугацаатайгаар     байгаль     хамгаалах     хөтөлбөр     хэрэгжүүлсэн. Харин 2017  оноос  тав  дахь  хөтөлбөрөө  эхлүүлж,  нэн  чухал экосистемүүд, зэрлэг амьтан, тэдгээрийн амьдрах орчинг хамгаалах чиглэлд зөв зохистой менежментийг хэрэгжүүлэхээр зорьж байна.