Байгаль орчинд тулгамдаж буй асуудал | WWF

Байгаль орчинд тулгамдаж буй асуудал  • Хулгайн ан, худалдаа
  • Уур амьсгалын өөрчлөлт
  • Дэд бүтцийн оновчгүй төлөвлөлт
  • Уул уурхай
  • Бэлчээрийн талхагдал
  • Усны хомсдол, бохирдол зэрэг олон асуудал бий. 
  • Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын хамт олон идэвхийлэн ажиллаж байна. Мэдээж энэ нь дан ганц байгууллагын хүч бололцооны хүрээнд хийх асуудал биш учраас тодорхой төсөл хөтөлбөр дээр гадаад дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.   
Coal fired power plant in Ulaanbaatar, Mongolia. 
	© WWF / Hartmut JUNGIUS
Coal fired power plant in Ulaanbaatar, Mongolia.
© WWF / Hartmut JUNGIUS