Ном Хэвлэл | WWF

Гарын авлага

 
	© WWF-MONGOLIA
mining
© WWF-MONGOLIA
Уул уурхайн үйл ажиллагаанд холбогдох талуудын оролцоог хангах боломж

Эндээс татаж авна уу.
http://awsassets.panda.org/downloads/training_handout.pdf

 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ЦЭНГЭГ УСНЫ ГАЙХАМШИГ-2013
 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОНОН БАЛЖИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2011-2015 ОН
 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ASSESSMENTS OF CLIMATE CHANGE AND ANTHROPOGENIC IMPACTS INTO HYDROLOGICAL SYSTEMS OF ONON, KHERLEN AND KHALKH RIVER BASINS, MONGOLIA
 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
SUMMARY OF THE MANAGEMENT PLAN OF ONON BALJ NATIONAL PARK 2011-2015
 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙГООР ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАРТ ШИНЭЧИЛСЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОЙ МОДООР АЯЛЦГААЯ
 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ (ЕБС-ийн IV ба VIII ангийн түвшинд “Эко аялал жуулчлал” сэдвийн жишээн дээр)

ОЙН ХОРТОН ШАВЖ

 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
 
	© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ (“Бэлчээр” сэдвийн жишээн дээр)