WWF Монголд | WWF

WWF МонголдЭрхэм зорилго (Mission):

  • Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын эрхэм зорилго нь Монгол орны байгаль орчны доройтлыг зогсоож, хүн ард нь байгальтайгаа харилцан шүтэлцэж амьдрах ирээдүйг бүтээхэд чиглэдэг.

Алсын хараа (Vision):

  • Монгол орон зэрлэг  амьтан ургамлын өлгий нутаг байж, хүн ард нь байгаль дэлхийтэйгээ шүтэлцэн үеийн үед сэтгэл хангалуун амьдардаг болох.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хєтєлбєрийн газрын товч танилцуулга

1992 онд WWF өөрийн төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсын Байгаль Орчны Яамны хүсэлтийн дагуу тус улсад анх 2 үндсэн ажилтантайгаар Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг байгуулах, цаашид өргөтгөх чиглэлээр vйл ажиллагаа явуулахаар байгуулсан түүхтэй.

WWF-ийн Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй зорилго нь тус сангаас тодорхойлсон дэлхийн 35 экобүс нутгийн 2 нь болох Алтай-Саян, Монгол Дагуурын экобүс нутгийн байгалийн зэрлэг онгон байдал, биологийн олон төрөл зүйлийн нөөц баялгийг зүй зохистой ашиглан хамгаалахад чиглэж байна.
Үүний тулд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

  • Ховор амьтан
  • Цэнгэг ус
  • Тусгай хамгаалалттай газар
  • Бэлчээрийн менежмент, хөдөөгийн хөгжил
  • Байгаль орчны боловсрол
  • Байгаль орчны хууль эрх зүйг боловсронгуй болгох зэрэг болно.